Zuidelijke Rekenkamer

De Zuidelijke Rekenkamer is de gemeenschappelijke rekenkamer van de provincies Noord-Brabant en Limburg.

De organisatie

De Zuidelijke Rekenkamer is de gemeenschappelijke rekenkamer van de provincies Noord-Brabant en Limburg. De taak van de rekenkamer, zoals vastgelegd in de Provinciewet is het onderzoeken van de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van de door het provinciebestuur gevoerde beleid.

De resultaten van de onderzoeken van de rekenkamer zijn openbaar en worden aan Provinciale Staten aangeboden.

De rekenkamer heeft een collegiaal bestuur. Dit bestuur is voor de duur van zes jaar benoemd door Provinciale Staten van de provincies Noord-Brabant en Limburg. De bestuursleden kunnen eenmaal worden herbenoemd voor de duur van nog eens zes jaar.
Het bestuur wordt ondersteund door het bureau van de rekenkamer.

Het bureau bestaat uit de directeur-secretaris, onderzoekers en de officemanager. Zij worden benoemd door en zijn alleen verantwoording verschuldigd aan het bestuur van de rekenkamer. De dagelijkse leiding ligt bij de directeur-secretaris.

De rekenkamer kent een eigen begroting en verantwoording, die jaarlijks wordt vastgesteld door het bestuur van de rekenkamer, in afstemming met beide provincies en binnen een meerjarig financieel kader dat met beide Provinciale Staten is afgesproken.

Provinciale Staten van Limburg en Noord-Brabant onderzoeken eens in de zes jaar het functioneren van de Zuidelijke Rekenkamer. Begin 2023 is de evaluatie 2017-2022 afgerond.

Hoe werken wij

De Zuidelijke Rekenkamer werkt volgens een onderzoeksprotocol en stelt jaarlijks een werkprogramma op.

Hiernaast heeft de Zuidelijke Rekenkamer voor haar werkzaamheden en voor haar vergaderingen een reglement van orde.

Bestuur

De Zuidelijke Rekenkamer heeft een collegiaal bestuur. De leden van het bestuur worden voor de duur van zes jaar benoemd door Provinciale Staten van de provincies Noord-Brabant en Limburg.

Leden van het bestuur zijn: De heer prof. dr. M.J.M. (Marc) Vermeulen, sinds 7 februari 2014 lid van de rekenkamer, per 15 juli 2016 benoemd als voorzitter en herbenoemd per 7 februari 2020.

Mevrouw drs. P.J.L. (Nellie) Verbugt, sinds 1 januari 2015 lid van de rekenkamer, per 15 juli 2016 vice-voorzitter en herbenoemd per 1 januari 2021.

De heer drs. H.H. (Herman) Sietsma MPA, sinds 5 februari 2016 lid van de rekenkamer en herbenoemd per 5 februari 2022.

Bureau

Onderzoeken worden in eigen beheer uitgevoerd. Ook kunnen de onderzoekers van de rekenkamer als projectleider fungeren voor onderzoeken die aan derden worden uitbesteed. Het bureau bestaat uit de volgende personen:

Directeur-secretaris
De heer dr. N.A.C. (Ard) Schilder
aschilder@zuidelijkerekenkamer.nl
Onderzoeker
Mevrouw drs. A.G.M. (Astrid) Matheeuwsen
amatheeuwsen@zuidelijkerekenkamer.nl
Onderzoeker
De heer dr. J.C.M. (Jeroen) Barte
jbarte@zuidelijkerekenkamer.nl
Onderzoeker
De heer drs. W.J.C. (Carlo) van den Berg
cvandenberg@zuidelijkerekenkamer.nl
Officemanager
Mevrouw W. (Wendy) Ghijsen
info@zuidelijkerekenkamer.nl

De heer Schilder voert naast zijn werk voor de rekenkamer beperkt (voor maximaal 0.1 fte) bezoldigde nevenactiviteiten uit als freelance docent bij onderwijsinstellingen en tijdelijk externe deskundige voor overheidsinstellingen. Dit alleen voor zover het niet strijdig is met zijn hoofdfunctie (0,9 fte) als directeur-secretaris en conform voorwaarden die zijn overeengekomen met het bestuur van de rekenkamer. Jaarlijks worden deze nevenactiviteiten besproken met het bestuur op mogelijk belangenverstrengeling met de functie als directeur-secretaris. Op dit moment betreft zijn nevenwerkzaamheden een freelance docentschap bij TIAS in Tilburg en het voorzitterschap van de cliëntenraad participatiewet van de gemeente ’s-Hertogenbosch.