Algemeen

Organisatie

De Zuidelijke Rekenkamer is de gemeenschappelijke rekenkamer voor de provincies Noord-Brabant en Limburg. Wij onderzoeken vanuit een onafhankelijke positie of de provinciale overheid publiek geld zinnig, zuinig en zorgvuldig uitgeeft. De resultaten van onze onderzoeken zijn openbaar en worden aan Provinciale Staten aangeboden.

De organisatie heeft een collegiaal bestuur. Dit bestuur is voor de duur van zes jaar benoemd door Provinciale Staten van de provincies Noord-Brabant en Limburg.

De medewerkers van het bureau verrichten onderzoekswerkzaamheden en fungeren als projectleider voor onderzoeken die aan derden worden uitbesteed.

De Programmaraad adviseert over het voorgenomen onderzoeksprogramma en fungeert desgewenst als klankbord voor het bestuur. De Programmaraad bestaat uit drie leden van Provinciale Staten per deelnemende provincie.

Provinciale Staten van Limburg en Noord-Brabant onderzoeken eens in de zes jaar het functioneren van de Zuidelijke Rekenkamer. Op 30 mei 2016 is de evaluatie 2011-2016 afgerond.

Naar aanleiding van het evaluatierapport heeft de rekenkamer de Agenda 2017-2022 opgesteld. In deze agenda lichten we op verzoek van Provinciale Staten Noord-Brabant en Limburg onze plannen voor de komende zes jaar toe. Hiertoe blikken we eerst kort terug op de vorige periode. Daarna beschrijven we de accenten die we de komende jaren willen verleggen en vervolgens wat daar volgens ons voor nodig is. De bijlage bevat een vergelijking van de Zuidelijke Rekenkamer met andere provinciale rekenkamers. De Agenda 2017 – 2022 vindt u onder ‘Planning en Verantwoording’: klik hier

Bestuur

De Zuidelijke Rekenkamer heeft een collegiaal bestuur. De leden van het bestuur worden voor de duur van zes jaar benoemd door Provinciale Staten van de provincies Noord-Brabant en Limburg. Leden van het bestuur zijn: De heer prof. dr. M.J.M. (Marc) Vermeulen, sinds 7 februari 2014 lid van de rekenkamer, per 15 juli 2016 benoemd als voorzitter en herbenoemd per 7 februari 2020. Mevrouw drs. P.J.L. (Nellie) Verbugt, sinds 1 januari 2015 lid van de rekenkamer, per 15 juli 2016 vice-voorzitter en herbenoemd per 1 januari 2021. De heer drs. H.H. (Herman) Sietsma MPA, sinds 5 februari 2016 lid van de rekenkamer en herbenoemd per 5 februari 2022.

Marc Vermeulen is hoogleraar strategie-analyse voor non-profit organisaties bij TIAS, school for Business and Society|Tilburg University. Daarnaast is hij buitengewoon hoogleraar bestuurskunde aan de Stellenbosch University (Zuid-Afrika). Marc Vermeulen is tevens eigenaar-directeur van V-square BV.

Hieraan voorafgaand was hij o.a. directeur van IVA beleidsonderzoek en van het Ruud de Moor Centrum van de Open Universiteit. Hij werkte als beleidsonderzoeker bij Tilburg University, TNO en de Erasmusuniversiteit. Hij startte zijn loopbaan als docent maatschappijleer en sociologie in het MBO.

Momenteel vervult hij de volgende nevenfuncties (bezoldigd): bestuurslid Algemeen Bestuur van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) in Den Haag, voorzitter van de Raad van Toezicht Nieuwe Eindhovense Opvang Stichting (NEOS), lid van de commissie Macrodoelmatigheid MBO, lid van de Raad van Toezicht Hogeschool Utrecht, voorzitter adviesraad Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) en lid van de Raad van Advies inzake de Inspectie van het onderwijs.

Nellie Verbugt is planoloog en van 1993 t/m 2003 lid geweest van de Tweede Kamer met specialisme volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en  infrastructuur. Zij is tevens lid geweest van de commissie Rijksuitgaven. Daarna heeft zij meerdere advies- en bestuursfuncties bekleed, o.a. bij de VROM-Raad, het Ruimtelijk Planbureau/ Planbureau voor de Leefomgeving, de Rabobank en het Rabobank Pensioenfonds en was in de periode 2004 t/m 2010 betrokken bij diverse gemeentelijke rekenkamercommissies. Van 2009 – 2013 was Nellie directeur van MKB Limburg.
Momenteel is zij voorzitter Raad van Commissarissen Antares, woningcorporatie te Venlo-Tegelen.

Herman Sietsma is vanuit zijn eigen onderneming Sietsma Advies Toezicht en Bestuur voor de publieke sector belast met diverse functies en projecten, zoals bestuurder-directeur Huis Doorn en als onderzoeker/adviseur bij bureau Necker van Naem. Hiernaast vervult hij de rekenkamerfunctie voor de gemeenten Goeree-Overflakkee en Nissewaard.
Van 28 juni 2018 tot 1 januari 2019 was hij (waarnemend) Nationaal Coördinator Groningen. Eerder was hij van april 2011 tot april 2013 secretaris-coördinator Vlaams-Nederlandse delta. Van 2000 tot 2011 was hij provinciesecretaris-directeur van de provincie Utrecht. Daarvoor is hij 5 jaar secretaris-directeur geweest van het Bestuur Stadsregio Utrecht.
In 2012 publiceerde Herman samen met Arno Seinstra Provincies van binnen en van buiten.
Tevens vervult hij de onbezoldigde nevenfunctie als bestuurslid van de Stichting Grondwetcampagne 2023.

Bureau

Onderzoeken worden in eigen beheer uitgevoerd. Ook kunnen de onderzoekers van de rekenkamer als projectleider fungeren voor onderzoeken die aan derden worden uitbesteed. Het bureau bestaat uit de volgende personen:

De heer dr. N.A.C. (Ard) Schilder, directeur-secretaris
E: aschilder@zuidelijkerekenkamer.nl

De heer Schilder voert naast zijn werk voor de rekenkamer beperkt (voor maximaal 0.1 fte) bezoldigde nevenactiviteiten uit als freelance docent bij onderwijsinstellingen en tijdelijk externe deskundige voor overheidsinstellingen. Dit alleen voor zover het niet strijdig is met zijn hoofdfunctie (0,9 fte) als directeur-secretaris en conform voorwaarden die zijn overeengekomen met het bestuur van de rekenkamer.

Mevrouw drs. A.G.M. (Astrid) Matheeuwsen, onderzoeker
E: amatheeuwsen@zuidelijkerekenkamer.nl

De heer dr. J.C.M. (Jeroen) Barte, onderzoeker
E: jbarte@zuidelijkerekenkamer.nl

De heer drs. W.J.C. (Carlo) van den Berg, onderzoeker
E: cvandenberg@zuidelijkerekenkamer.nl

De heer drs. E.L.J. (Erik) Schurer, onderzoeker
E: eschurer@zuidelijkerekenkamer.nl

Mevrouw G.T.M. (Monique) Baas Becking, officemanager
E: mbaasbecking@zuidelijkerekenkamer.nl

Secretariaat
T: 040-244 18 74
E: info@zuidelijkerekenkamer.nl

Programmaraad

De Programmaraad adviseert de rekenkamer over het voorgenomen onderzoeksprogramma en fungeert als klankbord voor het bestuur. De Programmaraad komt drie keer per jaar bij elkaar. De Programmaraad bestaat uit drie leden (en één reservelid) van Provinciale Staten per deelnemende provincie. Indien één van de leden verhinderd is voor een bijeenkomst, wordt zijn/haar plaats ingenomen door het reservelid van de desbetreffende provincie.

Provincie Limburg
De heer R.A.M.M. Ernst,  PVV, voorzitter
De heer R.E. van der Valk, SP
Mevrouw P.S.M.L. Plusquin, Partij voor de Dieren

Plaatsvervangend lid: Mevrouw E.A. Schuuring, PvdA

Provincie Noord-Brabant
De heer J.G.M. Thijssen, CDA
Mevrouw A.M.W.  Dirken, VVD
De heer W.F.C. van Pinxteren, Lokaal Brabant

Plaatsvervangend lid: Mevrouw H.E.M. Meeuwis – van Langen, D66

Privacy

Om onze activiteiten goed te kunnen uitvoeren, is het soms nodig om persoonsgegevens te verwerken. De Zuidelijke Rekenkamer verwerkt persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) en de Uitvoeringswet Avg. Ons uitgangspunt is dat we niet meer gegevens verwerken dan nodig is om onderzoek te kunnen doen. In onze privacyverklaring kunt u lezen waarom en hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en hoe u uw rechten kunt uitoefenen. In het verwerkingsregister staan de verwerkingen van persoonsgegevens die we als Rekenkamer doen.

 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Conform de AVG heeft de Zuidelijke Rekenkamer procedures opgesteld, die u kunt opvragen via info@zuidelijkerekenkamer.nl. Het betreft de volgende procedures:

  • Correctierecht
  • Inzagerecht
  • Melden van Datalekken
  • Recht van verzet

Werken bij de Zuidelijke Rekenkamer

De Zuidelijke Rekenkamer biedt graag ruimte aan jong onderzoekstalent en heeft afgelopen jaren enkele studenten een plek kunnen bieden om een afstudeeronderzoek te doen en werkervaring op te doen. Ben jij geïnteresseerd in het doen van beleidsonderzoek en wil je graag voor een paar maanden meewerken in onze organisatie? Stuur dan een bericht naar info@zuidelijkerekenkamer.nl. Je kunt ook bellen met Ard Schilder, directeur-secretaris van de rekenkamer, via 06-1059 2602.

Bekijk hieronder onze huidige vacatures.