Begroting en jaarverslag

De Zuidelijke Rekenkamer stelt jaarlijks een (ontwerp) begroting op en legt verantwoording af in haar jaarverslag.

Wij zijn tussentijds gehouden aan het “Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten”.
In de Gemeenschappelijke Regeling Zuidelijke Rekenkamer Noord-Brabant en Limburg is vastgelegd dat de Provinciale Staten van beide provincies in de mogelijkheid worden gesteld om hun zienswijze over de ontwerpbegroting te geven, waarbij het bestuur van de Rekenkamer de begroting vaststelt.