Landschap met een windmolen en zonnepanelen.

Nieuwsbrief juli 2023

Een hand met een boompje waaronder muntstukken liggen

Publicatie rapporten investeringsfondsen Noord-Brabant

De rekenkamer heeft het onderzoek naar de investeringsfondsen in Noord-Brabant afgerond. De resultaten zijn beschikbaar via de website van de rekenkamer. Er is een achtergronddocument, dat basisinformatie bevat over (investerings)fondsen en een document met een beoordeling van de kwaliteit van informatie over de investeringsfondsen aan Provinciale Staten. De rapporten zijn zo opgesteld, dat makkelijk kan worden genavigeerd tussen verschillende onderdelen en lagen van informatie. Het achtergronddocument is beschrijvend van aard en bevat basisinformatie die telkens kan worden benut wanneer rapportages en besluiten rond (investerings)fondsen aan de orde zijn. Het oordelend document bevat conclusies en aanbevelingen voor verbetering van de huidige informatie over de investeringsfondsen aan Provinciale Staten.

Onderzoek Sturings- en verantwoordingsinformatie investeringsfondsen

Landschap met een windmolen en zonnepanelen.

Lopend onderzoek naar voortgang energietransitie

Voor zowel Noord-Brabant als Limburg voert de Zuidelijke Rekenkamer onderzoek uit naar de voortgang van de energietransitie. De rekenkamer hanteert daarbij vier invalshoeken:

  1. Wat is gedaan met de aanbevelingen van onderzoek dat de rekenkamer in 2018 heeft uitgevoerd met andere provinciale rekenkamers?
  2. Wat is de huidige stand van zaken m.b.t. de realisatie van gestelde doelen; zijn de provincies goed op koers?
  3. Welke bijdrage leveren de Regionale Energie Strategieën (RES-en) daaraan en wat kan de provincie doen indien de realisatie van doelen in gevaar is?
  4. Welke kansen en risico’s zijn er als het gaat om het tempo waarin de energietransitie plaatsvindt en welke rol kan de provincie daarbij spelen?

 

Op dit moment worden de rapporten van bevindingen opgesteld voor beide provincies. Na het zomerreces vindt ambtelijk wederhoor plaats en wordt het bestuurlijk rapport opgesteld. Publicatie is voorzien voor eind oktober/begin november.

Voortgang van de energietransitie

Illustratie van ondernemers kijken naar grafieken van de markt

Grip op investeringen in de provincie Limburg

De rekenkamer is gestart met onderzoek hoe de provincie grip houdt op investeringen, die vaak op afstand worden uitgevoerd en beheerd. Aanleiding voor het onderzoek zijn recente tegenvallers en risico’s bij investeringen in Brightlands campus Greenport Venlo, Mijnwater en Maastricht Aachen Airport. Deze problemen zijn onderwerp van gesprek geweest in Provinciale Staten, die naar aanleiding daarvan hebben besloten om extra middelen ter beschikking te stellen. Dit met de wens dat dergelijke onverwachte tegenvallers in de toekomst voorkomen kunnen worden.

Grip op Investeringen

Foto van papieren valuta

Begroting Zuidelijke Rekenkamer 2024 vastgesteld

De rekenkamer stelt jaarlijks, met inachtneming van de meerjarig door Provinciale Staten beschikbaar gestelde middelen, voor 15 juli een begroting voor het komende jaar vast. De begroting voor 2024 is op 10 juli vastgesteld door het bestuur van de rekenkamer en is ter kennisname aan Provinciale Staten gestuurd.

Begrotingen

Onze nieuwe website is live!

De website van de Zuidelijker Rekenkamer is vernieuwd. Na ruim vijf jaar was het nodig de opbouw en toegankelijkheid te actualiseren. Een goed werkende en makkelijk te gebruiken website is belangrijk voor het onder de aandacht brengen van onze onderzoeken. Daarnaast moet worden voldaan aan wettelijke eisen omtrent toegankelijkheid. Met een gespecialiseerd bureau is gewerkt aan een website die aan alle verschillende eisen voldoet.