Witte informatiekubus met een vraagteken en uitroepteken aan alle zijden tegen een blauwe wolkenlucht
De volledige rapporten bekijken?
Download de onderzoeksrapporten of onze mediakit.
Gepubliceerd

Strategisch informatiebeleid

Vlag van de provincie Noord Brabant
Noord Brabant
Financiën en bedrijfsvoering
Kwaliteit openbaar bestuur

De rekenkamer heeft onderzocht hoe het strategisch informatiebeleid zich de afgelopen jaren binnen de provincie Noord-Brabant heeft ontwikkeld en in hoeverre dit beleid voldoet aan de basisvereisten met betrekking tot aansturing, beheersing, verantwoording en toezicht. Ook ging de rekenkamer na welke lessen kunnen worden getrokken voor de vormgeving en uitvoering van toekomstig strategisch informatiebeleid.

De rekenkamer concludeert dat de provincie de afgelopen jaren langs verschillende lijnen, met wisselende intensiteit en een over het algemeen beperkte daadkracht, getracht heeft om een provinciaal strategisch informatiebeleid vorm te geven. Daarbij heeft het in belangrijke mate ontbroken aan samenhang, regie, doorzettingskracht en het voortborduren op eerdere ervaringen. Hoewel er op projectniveau de afgelopen jaren resultaten zijn geboekt, is er in hoge mate sprake geweest van een herhaling van zetten als het om het formuleren van ambities en doelen gaat. Ook is op strategisch niveau nauwelijks of geen aansluiting gezocht bij andere overheden, waaronder provincies, die zich voor dezelfde vragen geplaatst zien.

De rekenkamer plaatst opmerkingen bij de wijze waarop de provincie de afgelopen jaren is omgegaan met de inhuur van externe ICT-dienstverleners. Voor veel vraagstukken is een oplossing buiten de deur gezocht.

De Zuidelijke Rekenkamer heeft het rapport op 2 maart 2012 aan Provinciale Staten aangeboden.