Houten bruggetje in natuurgebied Peelvenen
De volledige rapporten bekijken?
Download de onderzoeksrapporten of onze mediakit.
Gepubliceerd

Onderzoek realisatie natuurdoelstellingen Peelvenen

Vlag van de provincie Limburg
Limburg
Vlag van de provincie Noord Brabant
Noord Brabant
Natuur & vitaal platteland

Begin 2022 heeft de rekenkamer het onderzoek naar het Natura 2000 gebied de Peelvenen afgerond. Dit onderzoek betreft een gebied dat over de provinciegrens van Noord-Brabant en Limburg heen loopt en is uitgevoerd voor beide provincies.
Doel van het onderzoek was PS van Limburg en Noord-Brabant inzicht geven in de stand van zaken in de Peelvenen, de beoogde en behaalde resultaten van het gevoerde beleid, de bestede middelen en lessen voor de toekomst. Daarbij is ook aandacht besteed aan de samenwerking tussen de provincies.
In april 2022 zijn de bijbehorende rapporten gepubliceerd. In een gezamenlijke bijeenkomst met PS-leden van Noord-Brabant en Limburg in de Peelvenen op 7 juni 2022 zijn de resultaten toegelicht en is het gebied wandelend verkend.

De belangrijkste conclusies van het onderzoek waren dat de realisatie van natuurdoelstellingen in gevaar is, de monitoring en evaluatie van instandhoudingsdoelstellingen rond habitat en vogelsoorten moet worden verbeterd, scherpere keuzes nodig zijn in het beleid van beide provincies ten aanzien van water, stikstof en natuurareaal en dat moet worden doorgepakt met de gebiedsgerichte aanpak. In de tweede helft van 2022 zijn de conclusies en aanbevelingen van de rekenkamer behandeld in PS van Noord-Brabant en Limburg. Met het oog daarop heeft de rekenkamer nog een aparte hand-out met de belangrijkste resultaten en een podcast uitgebracht.