De volledige rapporten bekijken?
Download de onderzoeksrapporten of onze mediakit.
Gepubliceerd

Onderzoek informatieveiligheid en -toegankelijkheid Noord-Brabant

Vlag van de provincie Noord Brabant
Noord Brabant
Kwaliteit openbaar bestuur

Goed informatiebeheer is een belangrijke voorwaarde voor goed overheidsbeleid. Aan de ene kant moet informatie veilig worden beheerd, aan de andere kant moet de informatie toegankelijk genoeg zijn.

De rekenkamer onderzocht beide aspecten voor de provincie Noord-Brabant. Bij het onderwerp veiligheid stond de doorwerking van de aanbevelingen, die we in 2018 hebben gedaan, centraal. Bij het onderwerp toegankelijkheid stond het, aan de hand van casuïstiek, opsporen van knelpunten centraal. Hieronder is de startnotitie van het onderzoek te vinden.

In juli 2022 publiceerden we onze onderzoeksresultaten. Voor het onderwerp informatieveiligheid is hieronder het bestuurlijk rapport en bijbehorend rapport van bevindingen te vinden.
We concludeerden dat dat de provincie Noord-Brabant in korte tijd grote stappen heeft gezet, waarbij informatieveiligheid daadwerkelijk naar een hoger niveau is getild.

Voor toegankelijkheid is volstaan met een rapport van bevindingen vanwege het verkennend karakter van het onderzoek. Wel is bij dat onderdeel nog een rapport als bijlage opgenomen van onderzoek dat de Zuidelijke Rekenkamer heeft uitgevoerd in samenwerking met andere rekenkamers. Beide documenten zijn eveneens hieronder te vinden.

De rapporten zijn informerend besproken op de Statendag van 2 december 2022 bij het thema Bestuur en Financiën. Op 16 december 2022 zijn in de PS-vergadering alle aanbevelingen van de rekenkamer overgenomen.