De volledige rapporten bekijken?
De volledige rapporten bekijken?
Gepubliceerd

Onderzoek informatieveiligheid en -toegankelijkheid Limburg

Vlag van de provincie Limburg
Limburg
Kwaliteit openbaar bestuur

Goed informatiebeheer is een belangrijke voorwaarde voor goed overheidsbeleid.
Aan de ene kant moet informatie veilig worden beheerd, aan de andere kant moet de informatie toegankelijk genoeg zijn. De rekenkamer onderzocht beide aspecten voor de provincie Limburg.

Bij het onderwerp veiligheid stond centraal de doorwerking van de aanbevelingen die we hebben gedaan in 2018, bij toegankelijkheid het aan de hand van casuïstiek opsporen van knelpunten. Onderstaand is de startnotitie van het onderzoek te vinden.

In juli 2022 publiceerden we onze onderzoeksresultaten. Voor het onderwerp informatieveiligheid is hieronder het bestuurlijk rapport en bijbehorend rapport van bevindingen te vinden.
We concludeerden dat de provincie goede en flinke stappen heeft gezet sinds ons vorige onderzoek, waardoor sprake is van een duidelijke verbetering op het gebied van informatieveiligheid. De provincie moest daarbij in sommige opzichten van ver komen. De opdracht van Provinciale Staten om onze aanbevelingen op te volgen is serieus opgepakt. Het was echter nog niet gelukt om helemaal aan deze opdracht te voldoen, er resteerden nog een aantal aanbevelingen die moesten worden uitgevoerd.

Voor toegankelijkheid is volstaan met een rapport van bevindingen vanwege het verkennend karakter van het onderzoek. Wel is bij dat onderdeel nog een rapport als bijlage opgenomen van onderzoek dat de Zuidelijke Rekenkamer heeft uitgevoerd in samenwerking met andere rekenkamers. Beide documenten zijn eveneens hieronder te vinden.

De rapporten zijn uitgebreid besproken in de Statencommissie Financieel Economische Zaken en Bestuur (FEB) van 7 oktober 2022. Op 11 november 2022 hebben Provinciale Staten vervolgens de aanbevelingen van de rekenkamer overgenomen.