Foto met papieren rollen in het Fabriekscomplex Meerssen.
De volledige rapporten bekijken?
Download de onderzoeksrapporten of onze mediakit.
Gepubliceerd

Fabriekscomplex Meerssen

Vlag van de provincie Noord Brabant
Noord Brabant
Kwaliteit openbaar bestuur

De provincie Limburg is van eind 2008 tot september 2018 eigenaar geweest van een Fabriekscomplex in Meerssen. Het complex is in die periode verhuurd geweest aan respectievelijk Meerssen Papier en Marsna Paper, ondernemingen op het gebied van papierproductie.

Begin 2019 bracht de Zuidelijke Rekenkamer een onderzoeksbrief uit naar aanleiding van een quickscan die was uitgevoerd op verzoek van Provinciale Staten.
De quickscan gaf aanleiding tot een verdiepend onderzoek, op basis waarvan de rekenkamer nu een rapport van bevindingen en bestuurlijk rapport uitbrengt.
Doelstellingen van de provincie om het fabriekscomplex aan te kopen en in eigendom te houden waren het behouden van werkgelegenheid, het bewaren van ambachtelijke papierproductie en realiseren van natuurdoelstellingen.

De rekenkamer concludeert op basis van het uitgevoerde onderzoek dat deze doelstellingen maar zeer beperkt zijn gerealiseerd en dat ook de sturing op deze doelstellingen door de provincie beperkt is geweest. Het financieel rendement dat de provincie via de verhuur hoopte te bereiken, is in de praktijk veel lager uitgevallen. Dit vanwege in eerste instantie kleine kostenposten en vanaf 2016 door het naar boven komen van serieuze gebreken met betrekking tot de constructie en brandveiligheid.
Vanaf 2017 heeft de provincie aangestuurd op het afstand doen van het fabriekscomplex. Na een langdurig verkooptraject heeft dit uiteindelijk in september 2018 zijn beslag gekregen. De provincie verkeerde vanwege de gebleken gebreken aan het complex in een kwetsbare positie. De rekenkamer zet vraagtekens bij de wijze
waarop de provincie in 2017 en 2018 is omgegaan in de rolverdeling met de RUD Zuid-Limburg en constateert dat het dossier ondanks de verkoop nog niet gesloten kan worden. Naast de constructieve kwesties loopt nog een klachtenprocedure bij de Europese Commissie voor mogelijke staatssteun, is er een doorlopende regeling met de ondernemer over financiële bijdragen van de provincie aan herstelwerkzaamheden en zijn er afspraken over de realisatie van natuurdoelstellingen.
Op basis van het uitgevoerde onderzoek doet de rekenkamer aanbevelingen voor het versterken van sturing op provinciale doelen (inclusief strategisch risicomanagement), het uitgebreider afwegen van alternatieven voorafgaand aan besluitvorming, het actualiseren van het beleidskader en de uitvoering van het grondbedrijf en het zorgen voor een goede implementatie van afspraken met Marsna.
De provincie geeft in haar bestuurlijke reactie op het conceptrapport van de rekenkamer blijk van het voornemen een aantal door de rekenkamer aanbevolen verbeteringen door te willen voeren, zoals de doorontwikkeling van
kernexpertises als grond en vastgoed beleid en concerncontrol. Ook de digitale dossiervorming en archivering wil de provincie professionaliseren. Mits ook daadwerkelijk doorgevoerd, verwacht de rekenkamer dat de aangekondigde maatregelen leiden tot verbetering ten aanzien van de sturing op en uitvoering van beleid.