De volledige rapporten bekijken?
De volledige rapporten bekijken?
Gepubliceerd

Externe inhuur provincie Noord-Brabant

Vlag van de provincie Noord Brabant
Noord Brabant
Financiën en bedrijfsvoering
Kwaliteit openbaar bestuur

In 2016 heeft de provincie met het Bestuursakkoord Beweging in Brabant voor de periode 2015-2019 een organisatieontwikkeling ingezet, inclusief een verdere afbouw van de formatieomvang. Dit heeft gevolgen voor de sturing op de inzet van externen en vraagt om een herijking van de sturing door Provinciale Staten op de kosten van externen. De provinciale organisatie heeft gekozen voor opgavegestuurd werken in netwerken. De gevolgen hiervan voor de sturing binnen de provincie moeten deels nog uitgewerkt worden. De uitkomsten van dit onderzoek naar de inzet van externen levert aandachtspunten op die meegenomen kunnen worden bij de organisatieontwikkelingen die in deze nieuwe bestuursperiode zijn ingezet.

De rekenkamer doet naar aanleiding  van het onderzoek de volgende aanbevelingen:

  • Wij bevelen Gedeputeerde Staten aan dat over een langere periode gegevens worden verzameld over de kwaliteiten en deskundigheden die worden ingehuurd. Deze gegevens kunnen vervolgens worden geanalyseerd in relatie tot de in de organisatie aanwezige kwaliteiten en deskundigheden, in het licht van de provinciale opgaven. Zo kunnen Gedeputeerde Staten meer zicht krijgen over de minimale dalcapaciteit en –kwaliteit die vereist zijn voor het uitvoeren van de opgaven.
  • We bevelen GedeputeerdeStaten aan om ervoor zorg te dragen dat de leiding zich vergewist van betrouwbaarheid van de gegevens die gebruikt worden om te monitoren en bij te sturen.
  • Wij bevelen Gedeputeerde Staten aan om de inhuur van arbeidscapaciteit en de inkoop van diensten wel te blijven monitoren. De gegevens hiervoor kunnen, ook bij het werken met een organisatiekostenbudget, uit het financiële systeem worden gehaald. Zo kunnen Gedeputeerde Staten zicht blijven houden op de kosten voor de inzet van externen.
  • We bevelen Provinciale Staten aan om een discussie ten principale te voeren over de wijze van sturing op de uitvoering door de provinciale organisatie. Provinciale Staten zouden hun sturing kunnen inzetten vanuit het perspectief van de beoogde maatschappelijke effecten. Daarbij zouden zij de kwaliteit van te behalen resultaten als uitgangspunt kunnen nemen en daar normen over kunnen formuleren.

Uitgebreide informatie over de conclusies, aanbevelingen en bevindingen vindt u in de bijgevoegde rapporten.