Gestyleerd Euro symbool onder een vergrootglas illustratie
De volledige rapporten bekijken?
Download de onderzoeksrapporten of onze mediakit.
Gepubliceerd

Vervolgonderzoek Ontslagregelingen provincie Noord-Brabant

Vlag van de provincie Noord Brabant
Noord Brabant
Kwaliteit openbaar bestuur

Eind 2007 heeft de rekenkamer op verzoek van Provinciale Staten een onderzoek verricht naar ontslagregelingen in de periode 1997 – 2007. De bevindingen werden neergelegd in het rapport ‘Loon naar werken’. Provinciale Staten verzochten naar aanleiding van dit rapport Gedeputeerde Staten om te komen tot een eenduidig en terughoudend beleid betreffende ontslagregelingen en hierbij de aanbevelingen van de rekenkamer onverkort te volgen.

De rekenkamer heeft in 2010 een vervolgonderzoek ingesteld. Zij is daarbij nagegaan op welke wijze Gedeputeerde Staten de aanbevelingen van de rekenkamer hebben uitgewerkt en in hoeverre deze in de praktijk zijn gevolgd.

De rekenkamer heeft vastgesteld dat haar aanbevelingen in belangrijke mate zijn opgevolgd.Het systeem van het beoordelen van het functioneren van medewerkers door middel van onder andere jaargesprekken is verbeterd, evenals de verslaglegging daarvan in de personeelsdossiers. Daarnaast is de procesgang rond ontslagregelingen helder en bekend bij betrokkenen binnen de provincie. Ook de positie van P&O binnen de organisatie is krachtiger en beter verankerd dan in 2007. De rekenkamer concludeert dat de provincie sinds 2008 krachtig invulling heeft gegeven aan een eenduidig en terughoudend beleid ten aanzien van ontslagregelingen.