Luchtfoto bomen en open veld
De volledige rapporten bekijken?
Download de onderzoeksrapporten of onze mediakit.
Gepubliceerd

Ruimte voor Ruimte-regeling

Vlag van de provincie Limburg
Limburg
Milieu, klimaat & energie
Natuur & vitaal platteland
Ruimtelijke ordening, water, wonen

De provincie Limburg heeft zich in de periode 2000 – 2010 met veel energie ingezet voor een goede invulling van de Ruimte voor Ruimte-regeling. De provincie heeft zich daarbij wel in een moeilijke positie gemanoeuvreerd door een doelstelling te formuleren zonder te beschikken over voldoende instrumenten om het behalen van die doelstelling te kunnen beïnvloeden. Hoewel Provinciale Staten door Gedeputeerde Staten stelselmatig en uitgebreid zijn geïnformeerd over de regeling, vindt de rekenkamer deze informatie van onvoldoende kwaliteit.

De Ruimte voor Ruimte-regeling stelde veehouders onder bepaalde voorwaarden in staat om hun stallen tegen een vergoeding te laten slopen. De rekenkamer concludeert dat de provincie Limburg onvoldoende instrumenten heeft ontwikkeld om invloed uit te kunnen oefenen op de realisatie van het geformuleerde doel. Er is niet aangegeven wanneer sprake is van ruimtelijke kwaliteitsverbetering. Op basis van haar onderzoek beveelt de rekenkamer aan om in de toekomst de mogelijkheden en onmogelijkheden van provinciaal beleid op voorhand transparant vast te leggen. In een reactie op het onderzoek hebben Gedeputeerde Staten aangegeven dat zij de aanbevelingen van de rekenkamer weliswaar overnemen, maar het rapport onevenwichtig vinden omdat vooral wordt ingegaan op zaken die niet zijn gelukt.