Huis in aanbouw in Almere
De volledige rapporten bekijken?
Download de onderzoeksrapporten of onze mediakit.
Gepubliceerd

Risicomanagement stimuleringsmaatregel woningbouwproductie

Vlag van de provincie Noord Brabant
Noord Brabant
Ruimtelijke ordening, water, wonen

De provincie beschikt niet over een actueel en adequaat beleid waarin wordt uitgewerkt hoe zij aan risicomanagement invulling geeft. Onder risicomanagement verstaat de rekenkamer, in het verlengde van de RISMAN-methode, het doorlopend identificeren en kwantificeren van risico’s, het ontwikkelen van maatregelen om die te beheersen, het toezien op de naleving van getroffen maatregelen en het regelmatig actualiseren van risico’s.

De provincie heeft in de voorbereidingsfase verschillende externe organisaties ingehuurd voor het ontwikkelen en implementeren van de instrumenten en de organisatorische invulling van de maatregel. Volgens de rekenkamer is daarbij op een zorgvuldige wijze aandacht besteed aan risico’s en de beheersing daarvan. In maart 2010 besloot de provincie om een deel van de uitvoering van de maatregel te gunnen aan een andere partij, met wie de provincie reeds een raamovereenkomst tot dienstverlening had. De rekenkamer heeft vastgesteld dat er vanaf dat moment geen risicoanalyses en daarop gebaseerde aanpassingen in beheersmaatregelen meer hebben plaatsgevonden, terwijl dit nadrukkelijk wel de bedoeling was. De rekenkamer vindt dit een ernstige zaak, mede omdat op deze manier de hoogte van de reserve om deze risico’s af te dekken, niet kan worden onderbouwd. Daarnaast heeft de provincie volgens de rekenkamer onvoldoende inzicht geboden in de samenstelling van deze reserve en in de opbouw en omvang van kosten voor externe inhuur.

Meer informatie vindt u in bijgevoegde documenten.