Opgestapelde euromunten van dichtbij
De volledige rapporten bekijken?
Download de onderzoeksrapporten of onze mediakit.
Gepubliceerd

Reserves en voorzieningen Noord-Brabant

Vlag van de provincie Noord Brabant
Noord Brabant
Financiën en bedrijfsvoering
Kwaliteit openbaar bestuur

Het onderzoek richtte zich op de vraag in hoeverre er sprake is van een doeltreffend en doelmatig beleid met betrekking tot reserves en voorzieningen en in hoeverre de informatievoorziening aan Provinciale Staten toereikend is met het oog op hun budgetrecht en controlerende rol.

In het rapport staat de aanbeveling dat de provincie een helder integraal beleidskader formuleert, waarin wordt aangegeven hoe met reserves en voorzieningen wordt omgegaan. Daarnaast moet het informatiegehalte van de instellingsbesluiten voor reserves en voorzieningen verbeterd worden.