bouwzand voor het Belvédère gebouw
De volledige rapporten bekijken?
Download de onderzoeksrapporten of onze mediakit.
Gepubliceerd

Reconstructieplan Noord- en Midden-Limburg

Vlag van de provincie Limburg
Limburg
Natuur & vitaal platteland

Op verzoek van Provinciale Staten van Limburg heeft de Zuidelijke Rekenkamer een onderzoek ingesteld naar de aanpak van grondverwerving, herverkaveling en het ruilen van gronden in het kader van het Reconstructieplan Noord- en Midden-Limburg. De doelen uit het Reconstructieplan zijn verwerkt in het provinciaal meerjarenprogramma plattelandsontwikkeling 2007 – 2013 (pMJP). Op basis van onderzoek concludeert de rekenkamer dat Provinciale Staten dit pMJP hebben vastgesteld terwijl zij over onvoldoende informatie beschikten om te beoordelen of de daarin opgenomen doelen aansloten op de lange termijndoelen van het Reconstructieplan.

Gedeputueerde Staten hebben een wettelijke regietaak voor de uitvoering, maar zijn in de uitvoering van die taak met handen en voeten gebonden door de verplichting om diensten van een rijksdienst af te nemen. Daarmee is een scheve verhouding ontstaan tussen aan de ene kant de verantwoordelijkheid die de provincie kreeg opgelegd en aan de andere kant de mogelijkheden om die verantwoordelijkheid ten volle waar te maken

Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten structureel geïnformeerd over de inhoudelijke en financiële voortgang met betrekking tot het Reconstructieplan. Deze informatie was actueel en duidelijk. Provinciale Staten beschikten naar de mening van de rekenkamer over voldoende informatie om controle uit te oefenen op de uitvoering van de kaders door Gedeputeerde Staten. Provinciale Staten hebben deze informatie echter niet benut om hun controlerende rol actief in te vullen, terwijl het om belangrijke ruimtelijke ontwikkelingen ging met een groot financieel belang.