Bomen vanuit de lucht met gele en groene tinten bladeren
De volledige rapporten bekijken?
Download de onderzoeksrapporten of onze mediakit.
Gepubliceerd

Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Vlag van de provincie Noord Brabant
Noord Brabant
Natuur & vitaal platteland

De Raad van State oordeelde op 29 mei 2019 dat het Programma Aanpak Stikstof, waarin Rijk en provincies samenwerkten, in strijd is met de Europese Habitatrichtlijn en daarom niet meer gebruikt mag worden; het is ongeldig verklaard.
Naar aanleiding van deze uitspraak hebben provincies en ministeries de vergunningverlening uitgesteld tot er meer duidelijk is. De overheid werkt aan een nieuwe aanpak stikstof.
Op 25 september 2019 heeft de Adviescommissie Stikstofproblematiek haar advies aan het kabinet uitgebracht. Begin oktober komen de provincies met een gezamenlijke reactie op het rapport, en hoe de vergunningsverlening weer op gang gaat komen. 2017: Nederland kent 166 Natura 2000-gebieden.
Natura 2000 is de benaming voor een samenhangend netwerk van natuurgebieden in de Europese Unie die zijn aangewezen op grond van de Vogel- en Habitatrichtlijn. Het doel van Natura 2000 is (verdere) achteruitgang van de biodiversiteit in de betreffende gebieden te voorkomen. In 118 Natura 2000-gebieden worden de instandhoudingsdoelen bedreigd door een teveel aan stikstofdepositie. Om de Natura 2000-doelen in de 118 gebieden toch te bereiken en tegelijkertijd de impasse in de vergunningverlening te doorbreken hebben het Rijk en de provincies het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ontwikkeld.

Het PAS is een landelijk programma waarin overheden, natuurorganisaties en ondernemers samenwerken om de stikstofdepositie in de PAS-gebieden te verminderen, de natuur te versterken en daarmee ook economische ontwikkeling mogelijk te maken. Provincies zijn in de meeste gevallen verantwoordelijk voor vergunningverlening in het kader van het PAS en voor het beheer van Natura 2000-gebieden. In het verlengde hiervan zijn ze ook verantwoordelijk voor de uitvoering van het PAS.

Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State het PAS ongeldig verklaard. De overheid werkt nu aan een nieuwe aanpak stikstof. In 2017 publiceerden wij twee documenten over het PAS provincie Noord-Brabant.

In het factsheet kunt u lezen wat het PAS inhoudt, wat er wordt verstaan onder de herstelwerkzaamheden en hoe er door vermindering van stikstofdepositie ruimte wordt gecreëerd voor economische ontwikkeling.

Daarnaast hebben wij een achtergronddocument opgesteld met uitgebreide informatie over het PAS en de doelen.