Bomen vanuit de lucht met gele en groene tinten bladeren
De volledige rapporten bekijken?
De volledige rapporten bekijken?
Gepubliceerd

Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Vlag van de provincie Limburg
Limburg
Natuur & vitaal platteland

De Raad van State oordeelde op 29 mei 2019 dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS), waarin Rijk en provincies samenwerkten, in strijd is met de Europese Habitatrichtlijn en daarom niet meer gebruikt mag worden; het is ongeldig verklaard.
Naar aanleiding van deze uitspraak hebben provincies en ministeries de vergunningverlening uitgesteld tot er meer duidelijk is. De overheid werkt aan een nieuwe aanpak stikstof.
Op 25 september 2019 heeft de Adviescommissie Stikstofproblematiek haar advies aan het kabinet uitgebracht. Begin oktober komen de provincies met een gezamenlijke reactie op het rapport, en hoe de vergunningsverlening weer op gang gaat komen.

2017: Nederland kent 166 Natura 2000-gebieden. Natura 2000 is de benaming voor een samenhangend netwerk van natuurgebieden in de Europese Unie die zijn aangewezen op grond van de Vogel- en Habitatrichtlijn.
Het doel van Natura 2000 is (verdere) achteruitgang van de biodiversiteit in deze gebieden te voorkomen. Daartoe is voor elk Natura 2000-gebied een beheerplan opgesteld, waarin voor alle beschermde soorten en habitats instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd. In 118 Natura 2000-gebieden worden deze instandhoudingsdoelen echter bedreigd door een teveel aan stikstofdepositie. Om de doelen te kunnen bereiken is het noodzakelijk dat de stikstofdepositie in deze gebieden afneemt.

Het PAS is ontwikkeld om de instandhoudingsdoelen van de voor stikstof gevoelige Natura 2000-gebieden (op termijn) te realiseren en tegelijkertijd economische ontwikkeling mogelijk te maken. Om dit te bereiken zijn in het PAS twee soorten maatregelen opgenomen:

  • Brongerichte maatregelen: het blijvend laten dalen van de stikstofdepositie door het nemen van maatregelen aan de bron.
  • Herstelmaatregelen: het uitvoeren van herstelmaatregelen voor stikstofgevoelige natuur die leiden tot een versterking van de natuurwaarden in Natura 2000-gebieden.

De provincie Limburg heeft extra maatregelen voor de veehouderij opgenomen in de ‘Verordening Veehouderijen en Natura 2000’. De provincie heeft deze verordening vooruitlopend op het PAS ingesteld. Zodra het PAS van kracht werd, is de verordening hier onderdeel van uit gaan maken. De provincie Limburg heeft ervoor gekozen 50% van de reductie van de stikstofdepositie die met de verordening wordt behaald, in te zetten ten gunste van ontwikkelingsruimte voor de landbouw en de andere 50 % wordt ingezet ten gunste van de kwaliteit van de natuur binnen de provincie Limburg.

Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State het PAS ongeldig verklaard. De overheid werkt nu aan een nieuwe aanpak stikstof. In 2017 publiceerden wij twee documenten over het PAS provincie Limburg.

In het factsheet kunt u lezen wat het PAS inhoudt, wat er wordt verstaan onder de herstelwerkzaamheden en hoe er door vermindering van stikstofdepositie ruimte wordt gecreëerd voor economische ontwikkeling.

Daarnaast hebben wij een achtergronddocument opgesteld met uitgebreide informatie over het PAS en de doelen.