Buitenkraan met hek op de achterzijde
De volledige rapporten bekijken?
De volledige rapporten bekijken?

Onderzoek Drinkwater provincies Noord-Brabant en Limburg

Vlag van de provincie Limburg
Limburg
Vlag van de provincie Noord Brabant
Noord Brabant
Ruimtelijke ordening, water, wonen

De Zuidelijke Rekenkamer start voor zowel de provincie Noord-Brabant (november 2023) als Limburg (begin 2024) een onderzoek naar drinkwater. Een duurzame veiligstelling van de drinkwatervoorziening is van groot belang voor de volksgezondheid, het welzijn en de welvaart.

Lange tijd was het in Nederland bijna vanzelfsprekend uit te kunnen gaan van voldoende beschikbaarheid van kwalitatief goed drinkwater. Die tijd is voorbij en wordt gemarkeerd door toenemende signalen vanuit de sector dat de beschikbaarheid van voldoende en schoon drinkwater onder druk staat.

Doel van het onderzoek is om zicht te geven op de stand van zaken en ontwikkelingen met betrekking tot de beschikbaarheid van drinkwater en de wijze waarop de provincies Noord-Brabant en Limburg invulling geven aan hun rollen en verantwoordelijkheden.

Onderzoeksvragen

Wat is de stand van zaken ten aanzien van de drinkwatervoorziening en de daarbij horende doelen van de provincie? Wat zijn de kansen en bedreigingen om deze te halen?
Wat zijn de rollen en verantwoordelijkheden van de provincie en hoe verhouden deze zich tot die van de belangrijkste andere partijen?
Hoe geven de provincies Limburg en Brabant invulling aan hun rollen en verantwoordelijkheden op het gebied van de bescherming van drinkwater(bronnen) om de vastgestelde doelen te realiseren?
Hoe worden daarbij belangen afgewogen, beschikbare instrumenten ingezet (om te sturen) en maatregelen genomen om te waarborgen dat voldoende kwalitatief goed drinkwater beschikbaar blijft?
Op welke wijze zijn Provinciale Staten betrokken bij kaderstelling en voortgang en wat is daarbij de kwaliteit van de informatievoorziening?

Voor meer informatie over het onderzoek zie de bijgevoegde startnotitie en persbericht.