Gestyleerd Euro symbool onder een vergrootglas illustratie
De volledige rapporten bekijken?
Download de onderzoeksrapporten of onze mediakit.
Gepubliceerd

Inzicht in doeltreffendheid subsidieregelingen

Vlag van de provincie Limburg
Limburg
Kwaliteit openbaar bestuur

De provincie Limburg heeft slechts beperkt inzicht in de doeltreffendheid van de door haar verstrekte subsidies. Dat was de conclusie die de provincie Limburg in 2003 zelf trok op basis van eigen onderzoek. De Zuidelijke Rekenkamer kwam eind 2012 tot de slotsom dat deze conclusie nog steeds onverkort van toepassing was.

De rekenkamer constateerde dat de provinciale organisatie niet bekend is met de wettelijke verplichting om periodiek een verslag te publiceren over de doeltreffendheid en effecten van subsidieregelingen in de praktijk. Ook zijn er, met uitzondering van de uitvoerbaarheid, geen specifieke provinciale richtlijnen die aangeven hoe om te gaan met de evaluatie van subsidieregelingen in het algemeen. In de door de provincie aan de rekenkamer aangereikte informatie, zoals evaluaties, terugblikken en verantwoordingsdocumenten, wordt over het algemeen geen aandacht besteed aan doeltreffendheid. Belangrijke verklaringen voor het niet evalueren van subsidieregelingen op doeltreffendheid in de praktijk zijn volgens de provinciale organisatie de complexiteit en soms onmogelijkheid om doeltreffendheid in kaart te brengen en het feit dat de gewenste prestaties en doelen nog te weinig scherp worden vastgelegd.

Op het niveau van individuele subsidies binnen een bepaalde subsidieregeling wordt wel nagegaan of wordt voldaan aan subsidievereisten en beoogde prestaties zijn behaald. Maar het ontbreekt, zo blijkt uit door de provincie aangereikte informatie, aan inzicht in het totaal van de geleverde prestaties en de mate van doelbereik van de subsidieregeling als geheel.