Muntstukken
De volledige rapporten bekijken?
Download de onderzoeksrapporten of onze mediakit.
Gepubliceerd

Investeringsagenda’s

Vlag van de provincie Limburg
Limburg
Economie en mobiliteit

Onder het motto ‘Samen investeren in plaats van subsidiëren’ heeft de provincie Limburg er sinds 2007 voor gekozen om alleen nog te investeren wanneer ook andere partijen financieel participeren. In afstemming met gemeenten, maatschappelijke instellingen en bedrijven heeft de provincie daarvoor verschillende agenda’s opgesteld, de Versnellingsagenda, Koersvast Limburg, de Limburg agenda en de Investeringsagenda: Limburg werkt aan de toekomst. Bij de start van de coalitieperiode 2007 – 2011 is een investeringsfonds ter grootte van € 157 miljoen ingesteld. Uit dit fonds kunnen onder andere projecten uit de investeringsagenda’s worden gefinancierd.

Een conclusie uit het onderzoek is dat de provinciale richtlijnen en criteria in het algemeen helder, actueel en consistent zijn. De afzonderlijke investeringsagenda’s zijn op zich op een juiste wijze tot stand gekomen. Daarbij plaatst de rekenkamer wel twee kanttekeningen, het naast elkaar bestaan van elkaar overlappende agenda’s is verwarrend en daarmee onwenselijk en ook dat Provinciale Staten onvoldoende in positie zijn gebracht om kaders te formuleren voor de inhoud van de agenda’s. De organisatie van de uitvoering van de agenda’s Gedeputeerde Staten geeft op onderdelen onvoldoende handvatten voor sturing en beheersing. Provinciale Staten zijn weliswaar uitgebreid geïnformeerd over de voortgang van projecten uit de agenda’s, maar de kwaliteit van die informatie is in het algemeen onvoldoende. Ook de informatie over de agenda’s zelf is van onvoldoende kwaliteit.