Gebouw met braakliggend terrein ernaast
De volledige rapporten bekijken?
Download de onderzoeksrapporten of onze mediakit.
Gepubliceerd

Grondbeleid provincie

Vlag van de provincie Noord Brabant
Noord Brabant
Ruimtelijke ordening, water, wonen

2009: De provincie Noord-Brabant is er de afgelopen jaren niet in geslaagd om een heldere visie te ontwikkelen voor de invulling van actief grondbeleid, waartoe zij in 2002 had besloten.

Er is geen sprake van een duidelijk uitgewerkt doel. Beleidsnota’s hebben nauwelijks geleid tot concrete besluiten en daarop gebaseerde acties.

Met betrekking tot de inzet van de grondbank is de conclusie dat strategische grondaankopen niet zozeer het resultaat zijn van weloverwogen beleidskeuzes en het wegen van alternatieven, maar veeleer van adhoc beslissingen naar aanleiding van vragen van externe partijen. Uitzonderingen hierop zijn de aankopen in het kader van de beleidsregeling Verplaatsing Intensieve Veehouderijen en de realisatie van landbouwontwikkelingsgebieden.

In strijd met de eigen regelgeving heeft de provincie in de onderzoeksperiode geen beheersstatuten vastgesteld voor het actief grondbeleid. Hierdoor bestaat er onduidelijkheid over essentiële beheerszaken, de risico’s die met actief grondbeleid gepaard gaan en het management hieromtrent. Volgens de rekenkamer is er op onderdelen sprake geweest van onvoldoende ‘control’.

Zie hieronder de onderzoeksrapporten, startnotitie en persbericht.