Illustratie van ondernemers kijken naar grafieken van de markt
De volledige rapporten bekijken?
De volledige rapporten bekijken?
Gepubliceerd

Grip op Investeringen

Vlag van de provincie Limburg
Limburg
Financiën en bedrijfsvoering
Kwaliteit openbaar bestuur

De Zuidelijke Rekenkamer heeft een onderzoek uitgevoerd naar de mate waarin de provincie Limburg grip heeft op grote investeringsprojecten. Specifiek zijn de projecten Mijnwater, Maastricht Aachen Airport en Brightlands Campus Greenport Venlo onderzocht. De provincie is al langer bij deze projecten betrokken en in 2022 en 2023 heeft de provincie besloten tot extra investeringen van bij elkaar zo’n € 190 miljoen, die nodig waren voor het voortbestaan van de projecten. De rekenkamer concludeert dat Limburg bij deze projecten betrokken is vanuit brede maatschappelijke overwegingen. Om als provincie goed grip te houden zijn echter stappen nodig op het gebied van strategische sturing, toezicht, verantwoording en risicomanagement.

Bij de drie genoemde projecten gaat het om veel geld en zijn er significante risico’s voor de provincie. Daarnaast richten de projecten zich op belangrijke maatschappelijke opgaven: duurzame energie, mobiliteit en vestigingsklimaat, kennisontwikkeling en toepassing. Vanuit het oogpunt van maatschappelijk en financieel rendement is het dus van belang dat de provincie voldoende grip heeft op de gedane investeringen en daaraan verbonden risico’s.

De rekenkamer constateert dat er onduidelijkheid is over de inhoudelijke en financiële grenzen van de provinciale betrokkenheid bij de projecten. Ook vertonen de werking in de praktijk van het toezicht en de verantwoording ten aanzien van de projecten hiaten. Verder constateert de rekenkamer dat er bij de besluitvorming over extra middelen wel aandacht was voor de belangrijkste risico’s van de projecten, maar dat er onvoldoende sprake is van een continu inzicht in en sturing op de belangrijkste risico’s. Als laatste constateert de rekenkamer dat Provinciale Staten beter in positie kunnen komen om hun kaderstellende en controlerende rol in te vullen.