De volledige rapporten bekijken?
De volledige rapporten bekijken?
Gepubliceerd

Beheersstatuut Ontwikkelbedrijf Noord-Brabant

Vlag van de provincie Noord Brabant
Noord Brabant
Ruimtelijke ordening, water, wonen

In dit vervolgonderzoek uit 2016 keken we naar de toepassing van het Beheersstatuut Ontwikkelbedrijf door de provincie Noord-Brabant. Daarbij richtten we ons, in het verlengde van de verbeterpunten uit het rapport uit 2009, met name op de spelregels met betrekking tot grondverwerving en de informatieverschaffing aan Provinciale Staten.

De rekenkamer doet naar aanleiding van het onderzoek de volgende aanbevelingen:

  • Wij bevelen Gedeputeerde Staten aan om de processen rondom de grondverwerving in de verschillende programma’s te uniformeren en conform de regels uit te voeren. Speciale aandacht vragen we voor het taxatieproces.
  • Naast een goede registratie van aankopen, is een goede registratie en archivering van de daaraan ten grondslag liggende documenten noodzakelijk. We bevelen Gedeputeerde Staten aan de eigen informatiehuishouding op dat punt te verbeteren. Het gaat daarbij om het labelen van documenten en bestanden en het geregeld opschonen van het archief.
  • We zien een aantal mogelijkheden voor Gedeputeerde Staten om het informeren van Provinciale Staten te verbeteren, niet alle informatie dient op het hoogste aggregatieniveau te worden aangeboden. Investeringen, kosten, opbrengsten en (financiële) risico’s kunnen op projectniveau worden opgenomen in de voortgangsrapportages. Daarnaast bevelen we aan om de (gecumuleerde) uitgaven en financiële risico’s ook op programmaniveau te geven.
  • We bevelen Gedeputeerde Staten aan om Provinciale Staten in elk geval te betrekken bij de politiek-bestuurlijk gevoelige dossiers, en bij projecten waar sprake is van overschrijdingen of van situaties waarin anders wordt besloten dan gepland.
  • Wij bevelen Provinciale Staten aan om de financiële ondergrens te heroverwegen, zodanig dat zowel recht wordt gedaan aan de kaderstellende rol van Provinciale Staten als aan de handelingsvrijheid van Gedeputeerde Staten.
  • We bevelen Provinciale Staten daarbij aan om Gedeputeerde Staten te verzoeken om, desnoods vertrouwelijk, inzage te geven in grondexploitatieberekeningen wanneer Gedeputeerde Staten mededelen dat deze vanwege de vertrouwelijkheid van de gegevens geen onderdeel uitmaken van de informatievoorziening aan Provinciale Staten. En we bevelen Provinciale Staten aan om bij vermoedens van staatssteun expliciet om informatie te verzoeken op basis waarvan deze vermoedens al dan niet kunnen worden weerlegd.

Uitgebreide informatie over de conclusies, aanbevelingen en de bevindingen vindt u in bijgevoegde rapporten.