Fietstunnel met fietser en rijdende auto’s
De volledige rapporten bekijken?
Download de onderzoeksrapporten of onze mediakit.
Gepubliceerd

Beheer en onderhoud Kunstwerken provinciale wegen

Vlag van de provincie Limburg
Limburg
Ruimtelijke ordening, water, wonen

Als wegbeheerder heeft de provincie een zorgplicht die is vastgelegd in de Wegenverkeerswet 1994. Deze zorgplicht richt zich op provinciale wegen met inbegrip van de daarop, -aan of -in bevindende Kunstwerken en omvat: het verzekeren van de veiligheid op de weg; het beschermen van weggebruikers en passagiers; het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan; het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer. Op 21 maart 2011 heeft de rekenkamer de onderzoeksbrief aangeboden aan Provinciale Staten van Limburg.

Op basis van haar onderzoek is de rekenkamer tot de conclusie gekomen dat er door recente ontwikkelingen thans geen meerwaarde is voor uitgebreid verder rekenkameronderzoek. De belangrijkste reden hiervoor is dat de provincie in 2011 ‘in het licht van het doelmatig omgaan met schaarse financiële middelen onderzoek heeft laten verrichten naar mogelijke scenario’s voor de kwaliteit van het onderhoud van de bij de provincie in beheer zijnde wegen’. Daarbij is ook een quick-scan naar het huidige onderhoudsniveau uitgevoerd. Daaruit is naar voren gekomen dat de bij de provincie in beheer zijnde wegen voldoen aan de wettelijke normen en aan alle vigerende beleidsdoelstellingen (niveau BASIS). Een uitzondering hierop vormen echter de Kunstwerken waarvan de onderhoudstoestand laag wordt ingeschat. Een verkenning van mogelijke risico’s, zo wordt opgemerkt, levert in eerste instantie het beeld op dat grootschalige onderhoudsmaatregelen en vervanging (op termijn) niet zijn uit te sluiten.

Download de Onderzoeksbrief