Foto van papieren valuta

Begroting 2024 vastgesteld

De rekenkamer stelt jaarlijks, met inachtneming van de meerjarig door Provinciale Staten beschikbaar gestelde middelen, voor 15 juli een begroting voor het komende jaar vast. De begroting voor 2024 is op 10 juli vastgesteld door het bestuur van de rekenkamer en is ter kennisname aan Provinciale Staten gestuurd.

https://zuidelijkerekenkamer.nl/app/uploads/2023/07/20230711_Begroting_2024_DEF.pdf