Evaluatiedocumenten einde bestuursperiode

2015: Met het oog op de controlerende rol hebben wij een uitgebreide studie gemaakt van de vele evaluaties die in de bestuursperiode 2011- 2014 zijn uitgevoerd naar het functioneren en presteren van de provincie. De te downloaden documenten zijn daar een neerslag van. Per beleidsveld hebben wij uit de onderzochte evaluaties aandachtspunten gedestilleerd. Daarnaast zijn wij nagegaan welke rode draad uit al deze aandachtspunten is te halen.

Print
Bestuurlijke behandeling

De evaluaties zijn geselecteerd op basis van de agenda’s en bijbehorende documenten, zoals aangetroffen op de internetsite van de provincie,  van alle Statencommissies die in de periode 1 april 2011 tot en met begin maart 2015 actief zijn geweest.
Daarbij wordt aangegeven wat de aanleiding voor de evaluatie was (soort evaluatie), door wie/ welke instantie de evaluatie is verricht, bij welke Statencommissie(s) de evaluatie op de agenda stond en op welke wijze de evaluatie is behandeld (besproken, of ter kennisneming aangeboden).

Voor het document met de conclusies en/of aanbevelingen per evaluatie verwijst de rekenkamer naar het achtergronddocument. Voor wie daarnaast ook nog kennis wil nemen van de feitelijke evaluatie, is in datzelfde document ook een link opgenomen naar het oorspronkelijke document.

Downloads

Analyse evaluaties
Downloaden
Achtergrond evaluaties provincie Limburg
Downloaden
In this article