Resultaten van het innovatiefonds provincie Limburg

2013: De provincie Limburg beschikt alleen over summiere niet getoetste informatie over de resultaten van financieringen in het kader van het Innovatiefonds provincie Limburg.

Print
Bestuurlijke behandeling

Gedeputeerde Staten (GS) hebben bij de oprichting van het fonds onvoldoende aandacht gegeven aan de wijze waarop de resultaten van het fonds zouden kunnen worden aangeduid. Ook hebben zij nagelaten om afspraken te maken over de informatie die Beheer Innovatiefonds Provincie Limburg BV (BIPL) aan moest leveren bij het verzoek aan GS om goedkeuring van investeringsbesluiten. Daarnaast ontbraken afspraken over rapportering inzake feitelijke resultaten.

Downloads

Rapport
Downloaden
Persbericht
Downloaden
In this article