Rapport Jaarstukken 2010

2011: In het onderzoek is vastgesteld dat er sprake is van een aanzienlijke mate van onderbesteding en het niet realiseren van beleidsdoelstellingen.

Print
Bestuurlijke behandeling

Gedeputeerde Staten melden in dat verband dat de provincie inzet op een
programmatische aanpak met een planningshorizon van een coalitieperiode
en dat deze langere planningshorizon kan leiden tot verschillen tussen
raming en realisatie. De rekenkamer onderkent dit verschijnsel in
algemene zin, maar wijst er op dat dit argument juist voor de
Jaarstukken 2010, aan het eind van de coalitieperiode 2007 – 2011,
slechts zeer beperkt van toepassing is. De rekenkamer blijft van mening
dat de Jaarstukken 2010 onvoldoende antwoord geven op de vraag wat de
stand van zaken is met betrekking tot de uitputting van de budgetten en
de realisatie van de beleidsdoelstellingen.

Downloads

Rapport
Downloaden
In this article