Geen land zonder water – Watertoets

2008: Uit het onderzoek blijkt dat de provincie Limburg zich vanaf de invoering actief heeft ingezet voor een goede invulling van de watertoets. Met name voor wat betreft de vertaling van de nationale kaders naar de specifieke Limburgse situatie en het initiatief om watertoetsloketten op te richten.

Print
Bestuurlijke behandeling

Deze loketten maken een goede afstemming mogelijk tussen de verschillende partijen die bij het watertoetsproces betrokken zijn.

Er echter te weinig bestuurlijke aandacht geweest voor de watertoets. Daarnaast zijn er kritische kanttekeningen bij enkele aspecten van de uitvoeringspraktijk. Zo houdt de provincie zich niet altijd aan haar eigen procesbeschrijving. Ook heeft de provincie geen expliciete risico- en kostenanalyse met betrekking tot wateraspecten opgesteld, zoals wettelijk voorgeschreven.

Downloads

Rapport
Downloaden
Bestuurlijke brief
Downloaden
Persbericht
Downloaden
In this article

Gerelateerd