Reserves en voorzieningen provincie Noord-Brabant

2007: Het onderzoek richtte zich op de vraag in hoeverre er sprake is van een doeltreffend en doelmatig beleid met betrekking tot reserves en voorzieningen en in hoeverre de informatievoorziening aan Provinciale Staten toereikend is met het oog op hun budgetrecht en controlerende rol.

Print
Bestuurlijke behandeling

In het rapport staat de aanbeveling dat de provincie een helder integraal beleidskader formuleert, waarin wordt aangegeven hoe met reserves en voorzieningen wordt omgegaan. Daarnaast moet het informatiegehalte van de instellingsbesluiten voor reserves en voorzieningen verbeterd worden.

Downloads

Bestuurlijk rapport
Downloaden
Rapport van bevindingen
Downloaden
Persbericht
Downloaden
In this article