Advies en Meldpunt Kindermishandeling provincie Noord-Brabant

2007: Oriënterend onderzoek naar de wachtlijstproblematiek bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling.

Print
Bestuurlijke behandeling

De rekenkamer onderzocht de toekenning door Provinciale Staten van extra financiële middelen voor het wegwerken van de wachtlijsten.

Deze toekenning, bovenop de door de rijksoverheid gestelde middelen, heeft op verschillenden momenten plaatsgevonden en is steeds vergezeld gegaan van specifieke door Provinciale Staten gestelde voorwaarden.

In de terugkoppeling richting Provinciale staten wordt niet op systematische wijze gerapporteerd over de mate waarin aan die voorwaarde is voldaan. Voor een goede controle op de uitvoering van het beleid is dat onwenselijk.

Downloads

Brief aan Provinciale Staten
Downloaden
Persbericht
Downloaden
In this article