Beheer en onderhoud Kunstwerken provincie Noord-Brabant

Op 12 maart 2018 heeft de rekenkamer de onderzoeksbrief Beheer en onderhoud kunstwerken aangeboden aan Provinciale Staten.

Print
Bestuurlijke behandeling

Een belangrijke reden om af te zien van een uitgebreid onderzoek, is dat Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant in mei 2014 het Beheerplan Kunstwerken 2015-2019 hebben vastgesteld.

In dit plan worden uitspraken gedaan over de kwaliteit van de kunstwerken, het uit te voeren beheer en onderhoud om deze kwaliteit op de middellange (2015-2019) en lange termijn (periode na 2020) te waarborgen en de daarvoor benodigde financiële middelen. Wij hebben vastgesteld dat de provincie het beheer en onderhoud aan kunstwerken ook conform het beheerplan uitvoert.

Voor meer informatie, klik hier.

Downloads

In this article